Skip Navigation Linksخدمات/خدمات پژوهش به درخواست مشتری

Skip Navigation Linksخدمات پژوهش به درخواست مشتری


خدمات پژوهش های کاربردی و توسعه ای به درخواست مشتریپژوهش در انواع سه گانه ذیل از خدماتی است که سازمان ها و اشخاص ، با اهداف مشخص ، دنبال نموده و تقاضا می کنند. 

نو ع پژوهش

هدف از پژوهش

محل اجرا

مجری پژوهش

روش شناسی

1

پایه ای

توسعه دانش بر اساس روند فرضیه قانون

محیط دانشگاهی

دانشمندان و اساتید دانشگاهها

روش علمی با هدف تولید دانش جدید

2

کاربردی

بکارگیری دانش در ایجاد فناوری و متدهای نوین

دانشگاه-محیط کسب و کار مراکز رشد فناوری

گروههای تحقیق و توسعه در همراهی با دانشمندان

روش کاربردی از دانش تا تولید فناوری جدید

3

توسعه ای

رضایت مشتری ، توسعه کسب و کار و تولید ارزش افزوده

محیط کسب و کار

گروههای تحقیق و توسعه

روش درگاهی مرحله ای با هدف ایجاد ارزش افزوده

با توجه به نوظهور بودن دانش و فناوری گلخانه های مدرن در ایران و لزوم انطباق این دانش و بومی سازی آن بر اساس شرایط خاص محیطی در کشور ایران، تعریف و اجرای پروژه های پژوهشی ، می بایست از اهداف دانشگاهها ، مراکز رشد و بنگاههای اقتصادی قرار بگیرد. از آنجا که هلدینگ کشاورزی آپادانا یک بنگاه اقتصادی است ، پروژه های پژوهشی توسعه ای ، به عنوان دستور کار واحد تحقیق و توسعه این هلدینگ قرار دارد . نیز مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقات کاربردی می تواند به عنوان جزئی از فعالیت های این هلدینگ تعریف شود . لیکن ورود در پروژه های تحقیقات پایه ای رسالت ما نبوده و در تخصص ما نیز نخواهد بود.

در جمع بندی قابل ذکر است که هلدینگ کشاورزی آپادانا اجرای پروژه های تحقیقات توسعه ای را نباید به درخواست مشتری و پروژه های تحقیقات کاربردی را در همکاری با مراکز علمی دانشگاهی و مراکز رشد فناوری به عنوان بخشی از خدمات خود تعریف نموده و دنبال می کند. شما مشتری گرانقدر در صورت علاقه مندی به دریافت خدمات پژوهش کاربردی و توسعه ای نسبت به دریافت این خدمات اقدام نمائید .