Skip Navigation Linksخدمات

Skip Navigation Linksخدمات

هلدینگ کشاورزی آپادانا نظر به نیازها و تقاضای گسترده موجود در عرصه خدمات در صنعت گلخانه کشور پس از انجام مطالعات در زمینه انتخاب بهینه ترین خدمات مورد نیاز در این عرصه و در کشور، سه خدمت ذیل را در دستور فعالیت خود قرار داده است که ذیلاً قابل مشاهده است:


از طریق کلیک روی هر یک از لینک های فوق می توانید از شرح هر یک از خدمات و جزئیات دریافت خدمات، اطلاع حاصل نمائید.