Skip Navigation Linksدرباره ما/چشم انداز ساپاک 1404

Skip Navigation Linksچشم انداز ساپاک 1404

ساپاک در چشم انداز ایران 1404


چشم انداز ایران 1404، به عنوان سند مادر بالادستی در فرآیند توسعه ایران عزیز، سندی جامع و پشتیبان برنامه های زمان بندی شده توسعه اول تا هفتم بوده و تحقق ایرانی آزاد و متکی به ذات، آباد و برخوردار، پیشرو، الگوی منطقه، جهان اسلام و جهان و دارای تعاملات گسترده با جهان را نوید می دهد. هلدینگ کشاورزی آپادانا، همانند دیگر بنگاههای اقتصادی و سایر بخشهای مدیریتی کشور، این سند را به عنوان مرجع چشم انداز خود انتخاب نموده است. چرا که علاوه بر ماهیت جامع و علمی این سند:

الف) بنگاههای اقتصادی هر کشور وظیفه دارند تا در راستای ایفای نقش فعال در توسعه کشور، اسناد بالادستی و برنامه های اساسی دولت را راهنمای مسیر فعالیتهای خود قرار داده و دنبال کنند.

ب) توزیع درآمدهای سازمانها و هدایت بودجه کشور، به سمت بخشهای مشخص در اسناد بالادستی حکم میکند که سازمانها با توجه به این برنامه ها، از رهگذر، هدایت برنامه های خود به این بخشها، در مسیر حداکثر نمودن درآمدهای خود، بکوشند.

با توجه به دو مورد فوق، سند چشم انداز ایران 1404 و نیز برنامه ششم توسعه، بعنوان اصلی ترین مرجع اسناد بالادستی هلدینگ کشاورزی آپادانا انتخاب شده است. اهم موارد مورد اشاره در چشم انداز ایران 1404 که به نوعی با اهداف و حوزه فعالیت هلدینگ کشاورزی آپادانا تطابق دارد عبارتند از:

الف) برخورداری از رفاه امنیت غذائی: ایران در چشم انداز 1404 کشوری است با ثبات و دارای وجوه مختلف امنیت، بخصوص امنیت غذایی

ب) توسعه یافتگی: ایران 1404 کشوری است توسعه یافته و یکی از مهمترین نمودهای توسعه یافتگی، توسعه یافتگی در بخش کشاورزی است. توسعه یافتگی در این سند، در کسب جایگاه نخست اقتصادی منطقه متبلور می گردد.

ج) توانایی تولید علم و جایگاه نخست علمی و فناوری منطقه

د) مسئولیت پذیری و روحیه تعاون، فعالیت اجتماعی و ایثار، کار و انضباط و وجدان کاری، از مجموعه ارزشهایی است که در افق ایران 1404، در کشور کاملاً درونی شده است.

ه) دارای ارتباط گسترده با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت

بر اساس موارد چهارگانه فوق، هلدینگ کشاورزی آپادانا در 1404دارای چشم انداز ذیل می باشد:

چشم انداز هلدینگ کشاورزی آپادانا (ساپاک) 1404:

1-موثرترین بنگاه اقتصادی ایران در تأمین امنیت غذایی کشور از رهگذر کسب سهم حداکثری در بازار صنعت گلخانه در کشور به مشابه مهمترین مصداق فعالیت عملی- اجرائی در دستیابی به امنیت غذایی و نیز انتقال دانش و فناوری مدرن صنعت گلخانه به درون کشور.

2- کسب جایگاه نخست علمی و فناوری منطقه از طریق بومی سازی فناوری های مدرن صنعت گلخانه، در درون کشور، از رهگذر تحقیق و توسعه و فرآیندهای انتقال فناوری

3- کسب جایگاه نخست اقتصادی منطقه در میان بنگاههای اقتصادی فعال در صنعت گلخانه

4- دارای پرسنل مکفی و توانمند و ساختار سرمایه انسانی مبتنی بر ارزشهای تعاون، ایثار، صداقت، صراحت، صمیمیت، حرفه ای گری، مسئولیت پذیری و تعهد بهره مند از رفاه و اشتغال پایدار و رضایتمند از فعالیت در هلدینگ کشاورزی آپادانا

5- بهره مند از به روزترین متدهای مدیریتی، و برترین سازماندهی و مدیریت شرکتهای زیر مجموعه در میان بنگاههای اقتصادی فعال در صنعت گلخانه در منطقه

6- بهره مند از گسترده ترین ارتباطات تجاری بین المللی با شرکای تجاری خارجی در میان بنگاههای اقتصادی فعال در صنعت گلخانه در منطقه بر اساس روابط بتنی بر برد طرفین و در قالب گروهها، کنسرسیومها و نمایندگی های انحصاری

7- موثرترین بنگاه اقتصادی منطقه در حفظ محیط زیست و فرهنگ سازی در این زمینه، از رهگذر ماهیت سبز و حافظ محیط زیست فعالیتهای تجاری و نیز حمایت از سازمانهای مردم نهاد حامی محیط زیست به واسطه اختصاص بخشی از درآمد خود به این عرصه

8- شرکتی الهام بخش، مسئول در برابر جامعه جهانی بخصوص منطقه خاورمیانه، دارای چهره بین المللی مطرح، به واسطه فعالیتهای زیست محیطی، آموزش و ترویج حفظ محیط زیست و نیز ارتباطات گسترده با سازمانهای بین المللی عام المنفعه و حامی محیط زیست.