Skip Navigation Linksدرباره ما/ارزش های ما

Skip Navigation Linksارزش های ما

ارزش های ما


الف) ارزشهای سازمان، در ارتباط با محیط خارجی عبارتند از:

1-حرفه ای گری، کلید واژه بقای ما در عرصه ارزش آفرینی مستمر برای مشتری است. ما بواسطه اصول: حمایت مشتری- رهبری بازار- فناوری روزآمد و فوت و فن کار- هدایت مشتری- آموختن لحظه به لحظه و مستمر- یاری کردن مشتری در تمام مراحل فضایی را فراهم می آوریم تا بواسطه فعالیت مان، برای مشتری خلق ارزش نماییم و از این طریق، بقا و رشد و سودآوری خود در بازار را، تعیین می کنیم.

2- مشتری مداری و مشتری محوری: فراتر از مشتری مداری، به معنای رعایت کامل حقوق مشتری در ارتباط با وی، با معتقدیم که کلیه فعالیت های ما می بایست حول محور نیازها و خواسته های مشتری انجام پذیرد. بنابراین مشتری را محور کلیه برنامه ریزی ها و فعالیتهای خود، قرار داده ایم.

3- حفظ سه اصل اسای صداقت، صراحت و صمیمیت در کلیه ارتباطات و تعاملات با مشتری.

ب) ارزشهای درون سازمانی عبارتند از:

1) حفظ سه اصل اسای صداقت، صراحت و صمیمیت در ارتباطات درون سازمانی ما

2) مسئولیت پذیری، تعادل، روحیه، فعالیت اجتماعی، ایثارگری در گروه در مقابل مشتریان داخلی و خارجی

3) نظم، انظباط و فعالیت بتنی بر اصول استاندارد و از بیش ابلاغ شده در عین حفظ روحیه خلاقیت، نوآموری و با تأکید بر روشهای حل مسأله

4) تعهد به هلدینگ کشاورزی آپادانا و حس رضایت از فعالیت در درون این مجموعه

5) روحیه فعالیت کار بی وقفه و خستگی ناپذیر در مقابل روحیه و فرهنگ ضد توسعه و مصرفی

6) ایان و اعتقاد راسخ به ارزشهای دینی و ملی و اعتقاد عملی به لزوم نقش آفرینی در مسیر توسعه ایران عزیز

7) فرهنگ حفظ محیط زیست و ترویج این مهم در تمامی فعالیت های روزمره تا سیاستگذاری های کلان