Skip Navigation Linksدرباره ما/توان مدیریت و برنامه ریزی

Skip Navigation Linksتوان مدیریت و برنامه ریزی

توان مدیریت و برنامه ریزیمجموعه هلدینگ سبز آشیان آپادانا، به تبع آن هلدینگ کشاورزی آپادانا(ساپاک)، با اجرای ده ها هکتار پروژه کشاورزی در صنعت گلخانه و نیز بیش از یکصد پروژه عمرانی و صنعتی دیگر، در بخشهای صنعتی، ساختمانی، راه، ابنیه و.... مجموعه ای با رویکرد پروژه محور به دفتر فنی و مهندسی این مجموعه، شامل به روزترین تجهیزات و نرم افزارهای کنترل فرآیند پروژه و نیز برخوردار از توانمندی بی بدلیل نیروی انسانی در کنترل پروژه های عظیم، مزیت رقابتی هلدینگ کشاورزی آپادانا، در مقایسه با سایر رقبا به شمار می رود. ما معتقدیم که هلدینگ کشاورزی آپادانا تنها مجموعه اقتصادی در عرصه کشاورزی، در تمامی کشور است کهبواسطه بیش از دو دهه فعالیت و تجریه، توانمندی کنترل دقیق پروژه های معظم گلخانه های مدرن، از طراحی تا ساخت، اجرا و احداث را دارا می باشد.