Skip Navigation Linksدرباره ما/ماموریت ما

Skip Navigation Linksماموریت ما

مأموریت ما


هلدینگ کشاورزی آپادانا، بر پایه شعار اساسی "تفکر جهانی، عملکرد منطقه ای" و نیز بر اساس تعهد به توسعه و مانایی ایران عزیز، مأموریت اساسی خود را، تعریف نموده است:

استمرار همه این بیست سال تلاش و فعالیت، ممکن نبود مگر در درجه نخست، به یاری خداوند و پس از آن رعایت اصول حرفه ای گری: حمایت و هدایت مشتری، دانش فنی پیشرو و روزآمد ، تعهد همه جانبه در برابر مشتری و در یک کلام مشتری مداری و فراتر از آن مشتری محوری! اینگونه است که از پس بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه، می توانیم سرفرازانه بگوییم که ساپک، سهمی قابل توجه در توسعه کشت گلخانه ای در کشور، و به تبع آن توسعه اقتصادی ایران عزیز، داشته است!

استمرار همه این بیست سال تلاش و فعالیت، ممکن نبود مگر در درجه نخست، به یاری خداوند و پس از آن رعایت اصول حرفه ای گری: حمایت و هدایت مشتری، دانش فنی پیشرو و روزآمد ، تعهد همه جانبه در برابر مشتری و در یک کلام مشتری مداری و فراتر از آن مشتری محوری! اینگونه است که از پس بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه، می توانیم سرفرازانه بگوییم که ساپک، سهمی قابل توجه در توسعه کشت گلخانه ای در کشور، و به تبع آن توسعه اقتصادی ایران عزیز، داشته است!

1- ازدیاد جمعیت در جهان و افزایش استانداردهای بهداشتی و امید به زندگی از یک سو و بحرانهای اقلیمی همانند بحران آب در بسیاری از کشورهای منطقه و ایران، "امنیت غذایی" انسان را دستخوش تهدید قرار داده و دولتها را بر آن داشته تا از طریق اتخاذ تصمیمات مناسب، در کسب و حفظ امنیت غذای شهروندان خود بکوشند. این مهم، عارضه و مبتلا به جهانی است و ورای مرزهای جغرافیایی، امنیت غذایی بشر از مهمترین چالش های قرن اخیر خواهد بود. این مهم در چشم انداز ایران 1404، و نیز برنامه ششم توسعه نیز، با قدرت دنبال می شود. لذا نخستین مأموریت هلدینگ کشاورزی آپادانا، بر اساس موارد فوق بدینگونه تعریف می شود:

"نقش آفرینی و مشارکت در تأمین امنیت غذایی نوع بشر، خصوصاً ایران عزیز"

2- توسعه هر کشور، در درجه نخست از توسعه زیرساختهای فیزیکی و علمی ، نرم افزاری بخشها و صنایع مختلف حاصل میگردد. ایران عزیز، بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان، اقتصادی نو ظهور است که به سرعت، مراحل توسعه را پشت سر می گذارد. با توجه به شرایط اقلیمی ایران، توسعه صنعت گلخانه، از الزامات توسعه کشور محسوب میگردد. گلخانه، زیرساختی است که استفاده بهینه از منابع ارزشمند آب و انرژی و نیز نهاده های کشاورزی را ممکن می سازد و توجه دولت به این صنعت، در برنامه ششم توسعه خود نمایانگر اهمیت آن در توسعه پایدار ایران عزیز می باشد. هلدینگ کشاورزی آپادانا، مفتخر است تا از طریق فعالیت دانش بنیان و فناوری- پایه در عرصه صنعت گلخانه می تواند نقشی قابل توجه در توسعه همه جانبه ایران ایفا نماید. لذا دومین بخش مأموریت این هلدینگ، بصورت ذیل تعریف می گردد:

"کاربرد فناوری روزآمد در جهت نقش آفرینی در توسعه زیرساختهای لازم در راستای استفاده بهینه از زمین، از منابع ارزشمند آب، انرژی و نهاده های کشاورزی"

با توجه به موارد فوق و ترکیب دو عنصر اساسی مذکور و نیز رویکرد اساسی در حفظ محیط زیست، بیانیه مأموریت هلدینگ کشاورزی آپادانا، به شرح ذیل ارائه میگردد:


بیانه مأموریت هلدینگ کشاورزی آپادانا:

"گهواره امن رویش هر آنچه رستنی است"!

کاربرد دانش و فناوری روزآمد، در تأمین امنیت غذایی انسان، حفظ زمینی پاک و منابع ارزشمند آب و انرژی

**************************